Prayer

The Love of Christ Forces us to Pray

Social distancing, masks, lockdown, closed businesses, restrictions on travel, vaccine passport. As a Christian you may wonder if this is God’s judgement or punishment of sin and godlessness. Or is it a part of the birth pangs in the last of the last times? Are we maybe in the time right before antichrist will step into history?

Dr. Jim Richards, who among other is a pastor in Impact Ministries, Huntsville Alabama, has written an e-book which he distributes for free because it is vitally important that as many as possible gets the message he gives therein. So: Download – Read – Pass it on – Pray

Kevin Zadai, an American revivalist, had a 5 hour long visitation of Jesus, who told him, how to understand this current time and how we as Christians should act according to this knowledge. Watch this in the first video. The second video is another prophetic message, a good supplement to the message from God in the first video.

Patricia King in the third video is a prophet who gives a timely word about what’s coming in 2021 and beyond.

We must pray, but we also need to get insight into what is happening.

Kristi kærlighed tvinger os til at bede

Social afstand, karantæne, mundbind, rejserestriktioner, vaccinepas. Som kristen tænker du måske på, om dette er Guds dom eller straf over synd og ugudelighed, eller er det en del af fødselsveerne i den sidste endetid? Er vi måske i tiden lige før antikrist vil komme ind i verdenshistorien?

Dr. Jim Richards, som bl.a. er pastor i Impact Ministries, Huntsville Alabama, har skrevet en e-bog, som han uddeler gratis, fordi det er livsvigtigt, at så mange kristne som muligt får kendskab til det, han skriver heri. Derfor: Download – Læs – Giv videre – Bed!

Bogen og de tre videoer er fra 2020, men stadig aktuelle.

Kevin Zadai, amerikansk prædikant, havde en 5 timer lang samtale med Jesus, som fortalte ham, hvordan vi skal forstå denne tid, og hvordan vi kristne skal handle ud fra denne viden. Se dette i den øverste video. Den næste video er et andet profetisk budskab, som er et godt supplement til budskabet fra Gud i den første video. 

Patricia King i den tredje video er en amerikansk profet, som giver et profetisk budskab om hvad der kommer i 2021 og videre frem. 

Vi må bede, men også oplyse os selv om, hvad der sker.

Vigtige punkter fra interviewet med Kevin Zadai

Formålet med Kevin Zadais besøg i Sid Roths program er, at verden skal vide, hvad der er ved at ske og hvad der ligger på Guds hjerte i den forbindelse. Det er meget vigtigt at kende til, fordi denne tid er et definerende øjeblik for hele verden. Vi er midt i en pandemi, som har ændret verden sådan så vi kender den, overalt. Derfor må vi bede for at hindre, at mørket bliver endnu mørkere.

Vi skal høre Guds stemme, for der er kun en kort tidsperiode, før vi vil blive testet igen – og denne gang vil det ikke være en test.

Vi har en opgave i at bede for retfærdighed på jorden ”som i Himlen, således også på jorden”, som det hedder i Herrens bøn.

For at arbejde med på Guds dagsorden, må vi handle efter følgende retningslinjer:

 • Vi må dømme os selv, sådan at vi ikke bliver dømt sammen med verden.
 • Faste og bede. Vær rede på samme måde som de fem brudejomfruer (Mattæus. 25:1-13) – hold ilden i gang ved daglig kommunikation med Gud (Bibel og bøn) i ”the secret place” (Det ukendte sted).
 • Bed om at blive brændende i stedet for lunken, energisk i stedet for sløv. Forny dit sind ved Guds ord. Bed om at få en hunger og en tørst efter Guds Ord. Fyld dig med Helligånden dagligt. Bed om at blive fyldt med Guds ild og kraft! Hvis du har tungetalen, bed da så ofte som muligt.
 • Bed imod ondskaben, vi ser i dag, om at den må miste sin kraft.
 • Hvis du har mulighed for det, køb et lager af varer, så du kan have noget at give til andre, hvis der skulle opstå en situation af mangel på madvarer, vand, toiletpapir. (Det fremgår dog ikke klart af samtalen, om Gud advarer om en kommende mangelsituation i USA alene, eller om det også vil ske i andre dele af verden).
 • Byg hinanden op i enhed – der er så meget splittelse i Kristi Legeme.
 • Vær trofast og forsvar Jesus og Gud Fader over for verden, så folk må se, at vi har en god Far, som elsker os, og at det ikke er Jesus og Faderen, som står bag den forfærdelige situation med virussen (dvs. virussen er ikke et tegn på Guds dom).
 • Hvis vi er vise, fylder lamperne med olie og gør noget ved vores lunkenhed, så vil Projekt Gosen træde i effekt, hvor Gud vil give os velstand (ikke blot økonomisk). Men vi skal omvende os, der hvor det er nødvendigt!
 • Bed for at stoppe statslig registrering og kontrol, overvågning og spredning af sygdomme, som bliver mere og mere omfattende i disse tider. Vi har kun et par måneder til at bede om dette.
 • Bed imod krigen mellem Kina og USA, som underminerer frihed og underminerer fællesskabet mellem Gud og mennesker. Det er grundlæggende set en åndelig krig, hvor myndigheder og magter, verdensherskerne, ondskabens åndemagter i himmelrummet er dukkeførere for menneskelige dukker. Bind og løs, og forbyd ting at komme ind i dit land.
 • Fast og bed mod en ny virus fra Kina, som er ved at blive fremstillet.
 • Bed i enhed med de kristne i Kina, som udgør et stort antal. Bed om styrkelse af kirkerne i Kina.
 • Bed imod Planned Parenthoods abortpraksis, og bed imod aborter i lande verden rundt.
 • Tal med dit kirkelederskab eller bønnelederskab om strategier for at faste og bede imod magter og myndigheder på de højeste niveauer af okkult heksekraft.
 • Sig til de dæmoniske kræfter ”Jeg vil ikke have det på denne måde, ikke på min vagt. Vi skal have retfærdighed og retssikkerhed i vores land. Jeg skærer ondskaben i mit land over ved roden, jeg skærer det af, og jeg bryder de magter, som kontrollerer min nation. Jeg tillader dig ikke at tale. Ti stille og skrup af herfra.” Hvis vi ikke beder, bliver mørket mørkere!
 • Sig til dæmonerne ”Jeg har nøglerne. Der er intet du kan gøre ved det. Jeg er sendt, jeg kommer ikke bare, jeg er sendt!” Du er sendt som ambassadør for Guds Rige, for Jesus. Der er et identitetsproblem hos kristne i dag, for vi ved ikke, hvem vi er, fordi vi ikke kender vores Gud. Guds personlighed er åbenbaret ved Helligånden og Guds Ord, og vi må begynde at give os selv mere end et koldt mellemmåltid åndeligt set. Vi må spise nogle varme måltider og lade Gud komme med ilden.
 • Som troende skal vi sørge for at blive fri af følelser af forkastelse. Gud kan befri dig fra den følelse. Læs Bibelen og kend, tro på det faktum, at vi har en god Far. Der er intet mørke i ham, kun kærlighed og godhed i Jesus Kristus. Tag ikke det personligt, som sker omkring os nu, som om du har gjort noget forkert. Jesus blev dømt på korset i stedet for dig! Verden er dømt, men som kristne skal vi dømme os selv. Gud forkaster dig aldrig. Men sørg for, i de næste par måneder, at dømme dig selv, og omvend dig, hvis der findes noget i dig, som kræver omvendelse.
 • Bed for liv, for overflod af liv, bed om at besøg bliver til bosættelse – at Gud Helligånden må bosætte sig i os, at vi ikke blot bliver genstand for enkeltepisoder af Guds manifesterede Herlighed, men at vi som kristne må afspejle Jesus hvor vi end går. Bed om at Guds Rige bliver en synlig realitet i ethvert land, hos ethvert folk og stamme på jorden.
 • Bed om at retfærdighed må herske og at ondskab bliver afsløret og skåret af.
 • Bed for Jerusalems fred i Jesu navn.


Bed denne bøn

Jeg binder ondskaben lige nu.
Far, jeg beder om, at retfærdighed må regere i mit sind.

Træk dit sværd og lad det bringe retfærdighed.

Ethvert onde, enhver dagsorden, som ikke er sat af
dig, bringer jeg ned og tager den til fange i lydighed mod Kristus lige nu.

Jeg beder for enhver leder, jeg beder for vores statsminister og for USA’s præsident. Må Guds salvelse være over ham, må den kraft, som bryder åg være over ham.

Jeg beder om at retssystemet må have øjne at se ind i den åndelige dimension og som troende verden rundt, lægger vi vores økse ved roden. (Mattæus 3:10).

Jeg dissekerer ondskaben og dens kraft. Jeg skærer den af i Guds kraft.

Jeg omvender mig og jeg tager ansvar for mine handlinger og min tro. Jeg vender igen mit ansigt mod dig Far. Helbred vores land. Helbred vores land. Må Helligåndens ild fortære alt ondt og alle bukke i mit liv og hos
dem, som er i lederskab.

Du er en fortærende ild Far, må Profetiens Ånd begynde at virke i vores ledere, så de begynder at tale ved Din Ånd og deres vilje bliver vendt om og de bliver en anden person.

Besøg hver husholdning med ild.

Tak for glæden Herre.

Important points from the interview with Kevin Zadai

The purpose of Kevin Zadai’s visit in Sid Roth’s program is that the world may know what is about to happen. It is especially important to know about because it is a defining moment for the world. We are in the middle of a pandemics which has reshaped the world as we know it everywhere. So, we must pray to prevent the darkness to become darker.

We need to hear God’s voice because we have only got a short amount of time before we are going to be tested again.

We have an assignment to pray to bring justice “to earth as it is in Heaven”.

According to Kevin Zadai’s revelations from God we must do these things in order to be coworkers on God’s agenda:

 • We should judge ourselves so that we are not judged with the world.
 • Fast and pray. Be ready like the five wise virgins (Matthew 25:1-13). That is keep the fire alive by having supplies of oil which is daily communication with God in the secret place (Bible and Prayer).
 • Pray to become burning instead of being lukewarm, energetic instead of lethargic. Renew your mind by the Word of God. Pray to get a hunger and a thirst after God’s Word. Be filled with Holy Spirit daily. Pray to be filled with God’s fire and power. If you pray in tongues, do that as often as possible.
 • Pray against the evil of the day, that it may lose its power.
 • If you can, stockpile a variety of supplies so you have something to give to others, if a shortage of supplies comes.
 • Build each other up in unity – there is so much division in The Body of Christ
 • Be faithful and defend Jesus and Father God to the world so that people may see that we have a good Father who loves us and that it is not Jesus and the Father who are behind this terrible situation with the virus (i.e. the virus is not a judgement from God!)
 • If we are being wise and we fill our lamps up and stop being lukewarm, then Project Goshen is in effect, where God will make you prosper. But you must repent!
 • Pray to cut off mapping, surveillance and spread of diseases that is coming in this time. We have got a couple of months to pray against this.
 • Pray against the war between China and US, which is undermining freedom, it is undermining God and man in fellowship. And it is in essence a spiritual war where principalities and powers of darkness are pulling the strings of the puppets of humans. Bind and lose and forbid things to come into your country.
 • Fast and pray against a new virus from China which is being concocted.
 • Pray in unity with the Christians in China that are so many. Pray for the strengthening of the churches in China.
 • Pray against the abortion practices of Planned Parenthood as well as abortion in countries all over the world.
 • Talk with your church leadership or prayer leadership about strategies for fasting and praying against principalities and powers in the highest levels of witchcraft.
 • Tell the demons “We are not having it this way, not on my watch. We are going to have justice and righteousness in this country. I cut at the root of the evil in my country, and I cut it off, I break the powers that are controlling my nation. I will not allow you to talk. Just shut up and get out of here.”
 • If we do nothing, darkness is coming!
 • Tell the demons “I have the keys. There is nothing you can do about it. I have been sent; I did not just go here!”
 • You have been sent as an ambassador for the Kingdom of God and Jesus. There is an identity problem with Christians today because we do not know who we are, because we don’t know our God. God’s personality is revealed by the Holy Spirit and the Word of God. We must give us self more than a cold snack. We have to take some hot meals and let God come with the fire.
 • As believers we are to get rid of issues of rejection. Read the Bible and know, believe in the fact that we have a good Father. There is no darkness in Him, only love and goodness in Jesus Christ. Don’t take it personally what’s happening around you as if you have done something wrong. Jesus was judged on the cross instead of you. The world is judged, but we as Christians judge ourselves. God never rejects you. But in the next couple of months, go judge yourself, and repent if anything is found that needs repentance.
 • Pray for life, abundant life, pray that visitation becomes habitation. Pray that God’s Kingdom becomes a tangible reality in every country, every people and every tribe on the earth.
 • Pray that righteousness reigns and that evil is exposed and cut off.
 • Pray for the peace of Jerusalem in Jesus’ name.
Pray this prayer:

I just bind the evil right now.

And father I ask you that righteousness would reign in my head.

Pull Your sword and bring it to justice

Every evil, every agenda that is not of you, bring it down into captivity to the obedience of Christ right now

I pray for every leader; I pray for our president. May the anointing of joy be upon him. May the yoke breaking power be upon him.

I pray that the justice system would have eyes that see into the spirit realm and as believers all over the world we lay at the root the axe and we dissect the evil and its power we cut it off and we all agree it’s touching this one thing. (Matthew 3:10).

I repent, I take accountability for my actions and my beliefs and I turn my face back to You Father

Heal our land

Heal our land

May the fire of the Holy Spirit consume every evil and chaff in my life and in those who are in leadership. You are consuming fire Father. May the Spirit of Prophecy start to work in our leaders where they start to speak by Your Spirit and their will is turned and become another person.

Visit every household with fire.

Thank you for the joy Lord.

“We can pray for revival, but the craziness is not going to stop. The Bible is very clear that the closer and closer and closer we come to the end of this age, we are living in, it’s getting nuttier and nuttier. So, these are just the end time waters that we are sailing in. And rather than be afraid of them, we need to embrace them and say We can do this! We are not here by accident. We were not born in this age as a freak accident. God chose us for this. And Shaun think about it, this is the age that prophets prophesied about. And we are in it. Tag! We are it, that is what I say in chapter 1 of my book. God has tagged us for this age, and we are anointed to handle it!”

Pastor Rick Renner in an interview about his new book “Last-Days Survival Guide”  https://www.facebook.com/destinyimage/videos/301072990974002/.